Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek
 A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tárgya a Judu Kft.(székhelye: 1172 Budapest, Demjén utca 19., adószáma:23414978-2-42, továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett almamateretterem.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) által nyújtott szolgáltatások felhasználásának, igénybevételének a feltételeit.

Az ÁSZF tekintetében felhasználónak (továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes személy, gazdálkodó szervezet, vagy egyéb jogi személy, szervezet, aki, vagy amely a Weboldalon regisztrál, ezáltal a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.


1. A szolgáltatás alapvető jellemzői

1.1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás tárgya a regisztrált Felhasználó által nyújtott szolgáltatás hirdetése, a szolgáltatás megismertetése, a szolgáltatás jellemzőiről való tájékoztatás megjelenítése céljából megjelenési felület biztosítása a Felhasználó számára. A Szolgáltató lehetővé teszi továbbá a Weboldalnak további portálokon, közösségi média oldalakon való megjelenítése körében, hogy ezen keresztül a Felhasználó szolgáltatása is megismerhető legyen.

1.2. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás kizárólag a Felhasználó által nyújtott esküvővel összefüggő szolgáltatásokról való tájékoztatás megjelenítésére szolgál. Egyéb szolgáltatások megjelenítésére, hirdetésére a Weboldal nem használható.

1.3. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás nem használható különösen olyan reklámra, ill. olyan közlés megjelenítésére, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás nem használható különösen olyan reklámra, ill. olyan közlés megjelenítésére, amely pornográf jellegű, ill. amely szexuális szolgáltatást tartalmaz.

1.4. A Weboldalon a Felhasználó által megjeleníteni kért tartalom nem sértheti harmadik személyek jogait és jogos érdekeit, így különösen nem járhat a személyiségi jogok, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésével, és harmadik személynek nem állhat fenn olyan joga, amely a hirdetés megjelenését akadályozza vagy korlátozza.

1.5. A Weboldalon megjelenített hirdetések, azok tartalma nem ütközhet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseibe.

1.6. A Felhasználó felelős azért, hogy a Weboldalon nyújtott szolgáltatás keretében általa megjeleníteni kért tartalom megfeleljen az 1.3. – 1.5. pontokban foglaltaknak. Amennyiben e feltételek Felhasználó általi megsértése miatt a Szolgáltatót kár éri, a Felhasználó köteles a kárt megtéríteni.

1.7. A Szolgáltató jogosult a hirdetés Weboldalon való megjelenítését felfüggeszteni, ha annak tartalma nem felel meg a jelen ÁSZF, illetve a vonatkozó jogszabályok vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseinek. A Szolgáltató a felfüggesztésről és annak okáról a Felhasználót köteles tájékoztatni. A felfüggesztés mindaddig fenntartható, amíg annak oka elhárításra nem kerül.

 

2. Rendelkezésre állás

2.1. A Szolgáltató a Weboldalon nyújtott szolgáltatás rendelkezésre állását naptári évenként 99,5%-os mértékben köteles biztosítani.

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl a Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb összesen 4 óra időtartamra karbantartási célból szüneteltetni a Weboldal és a szolgáltatás elérhetőségét. A Szolgáltató az előre tervezett karbantartás időpontjáról és várható időtartamáról köteles a Felhasználót legalább 24 órával megelőzően tájékoztatni. A karbantartást a Szolgáltató lehetőség szerint olyan időszakban köteles elvégezni, amikor a Weboldal működését és forgalmát kevésbé zavarja.

2.3. Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésre állási kötelezettségét, illetve a karbantartási időre vonatkozó kötelezettségét megszegi, a Felhasználó erre vonatkozó igénye esetén köteles a szolgáltatás díjából a kiesett időtartamra eső részt a Felhasználónak visszatéríteni. Kiesett időtartamnak az az időtartam számít, amely a szolgáltatásnak az 2.1. és 2.2. pont szerint megengedett szünetelési idején felül merül fel.
A Szolgáltató a visszatérítendő összeget jogosult a Felhasználó által fizetendő díjjal szemben beszámítani, akként, hogy a Felhasználó részére kiállítandó következő számlán az összeget a díjból levonja.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató Weboldalon nyújtott szolgáltatása a Felhasználó számára ingyenes, bármikor jogosult a Weboldal működését karbantartás miatt, vagy bármely okból időszakosan korlátozni vagy szüneteltetni, anélkül, hogy a Felhasználó ezzel kapcsolatban bármely követelést támaszthatna.

 

3. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

3.1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a Weboldalon a Felhasználó általi regisztráció. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a regisztrációs oldalon kötelezően kitöltendőként megjelölt adatokat, így különösen a nevét/cégnevét, a lakóhelyének/székhelyének címét, postacímét, az adószámát, a kapcsolattartó személy adatait, a szolgáltatási területet és a szolgáltatás leírását, továbbá legalább 4 db feltöltendő képet. Emellett a Felhasználó a regisztrációs adatlap által lehetővé tett további adatokat is jogosult megadni. Amennyiben a Felhasználó hiányos vagy téves adatokat ad meg, a szolgáltatásáról nem ad leírást vagy téves, hiányos leírást ad, a Szolgáltató ezért felelősséggel nem tartozik.

3.2. A regisztráció elküldése a Felhasználó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, amellyel egyben – a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével – az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a regisztráció elfogadását a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben visszaigazolja. E nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válnak.
A szolgáltatást a Felhasználó azt követően veheti igénybe, hogy a Szolgáltató a regisztráció elfogadását visszaigazolta és a Szolgáltató aktiválta a Felhasználó profilját.

3.3. A Szolgáltató a 3.2. pont szerinti regisztrációval küldött szerződéskötési ajánlatot nem köteles elfogadni. Amennyiben a Szolgáltató a regisztráció elfogadását 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, azt úgy kell tekinteni, hogy a szerződéskötési ajánlatot nem fogadta el. Amennyiben a Szolgáltató 5 munkanapon belül a beküldött adatok, ill. egyéb tartalom kiegészítését vagy módosítását kéri, akkor a 3.4. pont szerint kell eljárni.
A Szolgáltató a regisztráció elfogadását követő 5 napon belül aktiválja a Felhasználó profilját.

3.4. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a regisztráció elfogadásának visszaigazolását megelőzően megvizsgálja a Felhasználó által beküldött adatok és egyéb tartalom jelen szerződésben foglalt feltételeknek való megfelelőségét és egyéb jellemzőit. A vizsgálat alapján, amennyiben a Szolgáltató szükségesnek tartja, a regisztráció elfogadása érdekben jogosult kérni a Felhasználótól a beküldött adatok, ill. tartalom kiegészítését vagy módosítását.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató e megkeresésének 14 napon belül nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult elutasítani a regisztrációt.

3.5. Amennyiben a Felhasználó korábban már igénybe vette a Weboldalon nyújtott szolgáltatást, de a szerződése bármely okból megszűnt, és a Felhasználó profilja még nem került véglegesen törlésre, akkor a Felhasználó a regisztráció megújítását kérheti a profiljában rögzített adatok alapján. Ha a Felhasználó a regisztráció megújítását kéri, az ismételt szerződéskötési ajánlatnak minősül, amellyel kapcsolatban a továbbiakban a 3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

 

4. A hirdetés tartalma

4.1. A Weboldalon a Felhasználó által megjeleníteni kívánt szolgáltatással összefüggő tartalmat a Felhasználó köteles megadni. A megadott tartalmat a Szolgáltató nem köteles, de jogosult megismerni és ellenőrizni.

4.2. A Felhasználó a regisztráció során megadandó adatokat, valamint a megjeleníteni kívánt tartalmat magyar nyelven köteles megadni.

4.3. A Felhasználó abban a kategóriában köteles regisztrálni és a megjeleníteni kívánt szolgáltatását elhelyezni, amelyik a legjobban leírja a szolgáltatást. Nem megfelelő kategória esetén a Szolgáltató jogosult a regisztrációt, ill. a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

4.4. A Felhasználó köteles saját magáról és a szolgáltatásáról a regisztráció során, az űrlap által lehetővé tett maximális terjedelemben bemutatkozó szöveget megadni, továbbá köteles az általa kínált szolgáltatást részletezően bemutatni. A szolgáltatás bemutatása során a Felhasználó utalhat más szolgáltatására vagy más hirdetésére, amennyiben e szolgáltatás vagy hirdetés is megfelel az 1.2. pontban foglaltaknak.

4.5. A Felhasználó a hirdetéséhez legalább 4 db különböző képet köteles feltölteni. A Felhasználó egy hirdetéshez maximum 20 db kép feltöltésére jogosult. 20 db képnél több kép a Felhasználó kérésére, a Szolgáltató engedélyével tölthető fel. A feltöltött képek mérete egyenként nem lehet nagyobb, mint 5 MB. A képek .jpg, .jpeg vagy .png formátumban tölthetőek fel.
A Felhasználó a hirdetéséhez Youtube vagy más video megosztó szolgáltatáshoz tartozó linket jogosult megadni, feltéve, hogy a Weboldalra beágyazható.
Csak olyan kép tölthető fel és videó adható meg, amely a Felhasználó által kínált szolgáltatásra vonatkozik. Nem használható és nem tölthető fel olyan különösen kép vagy olyan videó, amely szerzői jogot, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot sért.

4.6. A Felhasználó által megjeleníteni kívánt tartalomnak valós adatokat, és valós tájékoztatást kell tartalmaznia, amely ténylegesen létező szolgáltatásra vonatkozik.

4.7. A Felhasználó által a Weboldalon hirdetett szolgáltatás kapcsán a Weboldal látogatói az oldalon Facebook hozzászólást helyezhetnek el, kedvelhetik („likeolhatják”) és megoszthatják a Felhasználó profilját, hirdetését. A hozzászólások elhelyezésének lehetősége a Felhasználó által nem kapcsolható ki, és a hozzászólások törlésére, moderálására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

4.8. A Felhasználó nem jogosult a Weboldalon hirdetett szolgáltatásával kapcsolatban a Weboldalon, vagy a kapcsolódó közösségi oldalakon harmadik személy nevében kedvező, a szolgáltatását jó színben feltüntető hozzászólást, véleményt elhelyezni, továbbá nem jogosult arra, hogy a más Felhasználó szolgáltatásával kapcsolatban valótlan tartalmú hozzászólást helyezzen el. A Szolgáltató a Weboldalon hirdetett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Weboldalra, vagy a kapcsolódó közösségi oldalakra érkező hozzászólásokat jogosult moderálni.

4.9. A Felhasználó bármikor kérheti a regisztráció során létrehozott profiljának megváltoztatását, beleértve a megjelenített szolgáltatással összefüggésben tájékoztató és hirdetési szöveg és egyéb tartalom (képek, videók, stb.) módosítását. A módosítás iránti kérelmet a Szolgáltatóhoz e-mail útján kell eljuttatni. A Szolgáltató a kért módosítást a kérelem megérkezésétől számított 30 napon belül köteles végrehajtani, kivéve, ha a kért módosítás jogszabályba, a Magyar Reklámetikai Kódex vagy az ÁSZF, ill. jogszabály rendelkezéseibe ütközne. A Szolgáltató a módosítás megvizsgálása során a 3.4. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el. A Szolgáltató jogosult a kért módosítás végrehajtását megtagadni, ha a módosítás a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe vagy az ÁSZF, ill. jogszabály rendelkezésébe ütközik. Az elutasításban a Szolgáltató megjelöli az elutasítás okát.

Amennyiben a Felhasználó regisztráció során megadott adataiban (cégadataiban), elérhetőségeiben változás következik be, vagy a Weboldalon megjelenített köteles erről a Szolgáltatót 8 napon belül e-mail útján tájékoztatni.

 
5. A szolgáltatás díja

5.1. A Felhasználó a Weboldalon nyújtott szolgáltatásért köteles a Szolgáltatónak díjat fizetni.
Amennyiben ugyanazon Felhasználónak több profilja van a Weboldalon, a díjat csak egyszer kell megfizetnie.

A Szolgáltató külön díjazás ellenében kiemelt megjelenést biztosíthat a Felhasználónak. A kiemelt hirdetés feltételeiről és díjazásáról a Felhasználó és a Szolgáltató egyedileg állapodnak meg.

5.2. A Szolgáltató számlát küld a Felhasználó részére a hirdetés feltöltését követő nap és az aktiválást követő év azonos hónapjának és napja közötti időszak díjáról, a díj beérkezése után történik meg a hirdetés aktiválása. A Felhasználó a díjat a számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlájára.

A díjakat a Felhasználó a kiállított számla alapján köteles előre megfizetni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a Felhasználó a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az 5.6. pontban, ill. a 7. pontban foglaltaknak megfelelően eljárni.

5.3. Amennyiben a Felhasználó a díj megfizetésével késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

5.4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználónak vagy a felhasználók csoportjának a díj tekintetében kedvezményt adni. A kedvezmény mértékéről, időtartamáról, és igénybevételének esetleges feltételeiről a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót. A tájékoztatás érintett Felhasználónak küldött levélben vagy e-mailben történik.

5.5. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik, így különösen, ha a díjbekérőn feltüntetett díjat határidőben nem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a Felhasználónak Weboldalon nyújtott szolgáltatást a fizetési kötelezettség teljesítéséig, ill. a szerződés felmondásáig.

 

6. A szolgáltatás időtartama

Jelen ÁSZF alapján a Felhasználó által igénybevett, a Weboldalon nyújtott szolgáltatás határozatlan időre szól.

 
7. A szerződés megszüntetése

7.1. A szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással a felmondással érintetett hónap végére megszüntetni. A felmondás a másik féllel a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre való megküldéssel közölhető. E-mailben közölt felmondás esetén úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre küldött felmondás az elküldés napján a címzetthez megérkezett.

7.2. A szerződést a fél jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Az azonnali hatályú felmondás a másik féllel a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre való megküldéssel is közölhető. E-mailben közölt azonnali hatályú felmondás esetén úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre küldött felmondás az elküldés napján a címzetthez megérkezett.
Az azonnali hatályú felmondásnak az indokot tartalmaznia kell. A Felhasználó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Ha megsérti az ÁSZF 1.2. – 1.5. pontjában foglaltakat.
Ha valótlan tartalmú vagy a fogyasztókat megtévesztő hirdetést helyez el.
Ha a szolgáltatási díjra vonatkozó díjbekérőn feltüntetett összeget a Szolgáltató felszólítása ellenére nem fizeti meg.
7.3. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást ingyenesen nyújtja, akkor a felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani.
Amennyiben a Felhasználó ingyenesen veszi igénybe a Szolgáltatást, és legkésőbb kedvezményes időszak leteltekor nem nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatást a továbbiakban díjfizetéssel is igénybe akarja venni, a szerződés megszűnik.

7.4. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlését, rendes felmondási esetén pedig a felmondási idő leteltét követően a Felhasználó profilját és hirdetéseit a Weboldalon inaktívvá teszi, a hirdetés megjelenítését megszünteti (kivéve: 7.6. pont szerinti eset). Az inaktív profil és hirdetés a Weboldal látogatói számára nem elérhető. Az inaktív profilt és hirdetést a Szolgáltató 1 év elteltével köteles véglegesen törölni.
A Szolgáltató a Felhasználó kérésére rendes felmondás esetén a felmondási idő letelte előtt is inaktívvá teszi a Felhasználó profilját és hirdetéseit. A Szolgáltató ebben az esetben is jogosult a felmondási időre vonatkozó díjra, ill. a Felhasználó a felmondási idő végéig szóló időre kifizetett díjat nem követelheti vissza.

7.5. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató rendes felmondása következtében szűnik meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó profilját és hirdetését a Weboldalon továbbra is megjeleníteni, legfeljebb a szerződés megszűnésétől számított 1 évig, amikor a profilt és a hirdetést köteles véglegesen törölni. A Szolgáltató a Felhasználótól ezen időszakra díjat nem követelhet, és a Felhasználó kérésére haladéktalanul köteles a profil és a hirdetés inaktívvá tételére és törlésére.

7.6. Amennyiben a szerződés megszűnéskor kifizetetlen szolgáltatás maradt fenn vagy a Felhasználó által előre kifizetett díj ellenszolgáltatás nélkül maradt, a felek kötelesek egymással elszámolni.
Ha a Weboldalon nyújtott szolgáltatás díja a szerződés megszűnéséig nem került teljes mértékben megfizetésre a Felhasználó által, köteles a szerződés megszűnéséig nyújtott szolgáltatás díját megfizetni.
Ha a Felhasználó által előre kifizetett díj a szerződés megszűnéséig nyújtott szolgáltatás ellenértékét meghaladja, a Szolgáltató a túlfizetett díjat visszafizeti a Felhasználónak. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a Felhasználó súlyos szerződésszegése miatt került sor, a Felhasználó a felmondással érintett hónapra kifizetett díj visszafizetésére nem jogosult.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Jelen szerződés körében a felek által egymásnak elektronikus úton küldött nyilatkozat akkor minősül közöltnek, amikor a címzett számára hozzáférhetővé válik.

8.2. A Felhasználó a jelen szerződés megszegéséből eredő kárát a Szolgáltatóval szemben legfeljebb a Szolgáltatónak már kifizetett díjazás erejéig érvényesítheti. Nem korlátozott a kártérítési felelősség a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség tekintetében.

8.3. Jelen ÁSZF elfogadásával a felek a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elismerik.

8.4. A felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, azt a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra, saját céljaikra nem használhatják fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adhatják át. E kötelezettségét megsértő fél köteles a másik fél kárát megtéríteni.

8.5. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításról köteles a Felhasználót tájékoztatni, azzal, hogy a Felhasználó nyilatkozzon, ha a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatástól számított 8 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást nem fogadja el, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta.
A szerződésmódosításról való tájékoztatást e-mail útján is közölheti a Szolgáltató. E-mailben közölt tájékoztatás esetén úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre küldött tájékoztatás az elküldés napján a címzetthez megérkezett.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a felek bármelyike jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. A felmondás a 7.1. pontban foglalt szabályok szerint e-mailben is közölhető. Ebben az esetben a felmondással érintett hónapra kifizetett díj visszafizetésére a Felhasználó nem jogosult.

8.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó.

 

Hatályos: 2019.01.15-től

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy minden héten értesülhessen legújabb menüinkről!

Az Alma Mater étterem a belváros szívében található, mindössze néhány percre a Parlamenttől. Éttermünk különlegessége abban rejlik, hogy a hagyományos hazai ételek mellett számos újragondolt, modern fogás várja a magyaros ízek kedvelőit

Elérhetőségeink

Nyitvatartás

HétfőZárva
KeddZárva
SzerdaZárva
CsütörtökZárva
PéntekZárva
SzombatZárva
VasárnapZárva

© 2023 Almamater étterem